SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Kaczuszki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad ,,Kaczuszki

 

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia;
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem;
 • Utrwalanie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podawania nazwy własnej miejscowości;
 • Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w czasie uroczystości ogólnoprzedszkolnej z okazji Dnia Niepodległości;
 • Stwarzanie warunków do nauki prostych wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania różnych form literackich( wierszy, opowiadań, legend);
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania rozmowie na określony temat;
 • Doskonalenie kompetencji językowych( ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe);
 • Stwarzanie okazji do rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego( obserwowanie, wyciąganie wniosków, przewidywanie następstw);
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, rozpoznawania i nazywania figur( koło, trójkąt, kwadrat);
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców- przygotowanie do pisania( zabawy paluszkowe, działania plastyczne);
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych( oddawanie nastroju muzyki za pomocą ruchu i gestu, improwizacje ruchowe do muzyki i teksu);
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Udział w ogólnoprzedszkolnych uroczystościach: ,,Dzień Pluszowego Misia”, ,,Andrzejki”
 • Zapoznanie z wybranym słownictwem w języku angielskim: CLOTHES – ubrania : Shoes, jacket, scarf, hat – buty, kurtka, szalik, czapka
 • Utrwalenie i poznanie nowych piosenek w języku angielskim : ,,Clap your hands”, ,, Put on your shoes”, ,,Play in the rain”, ,,My Teddy Bear”.

Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Piotr Tenderowicz 2014