SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bursztynki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad 2018,  gr. III– „Bursztynki”

 

Krąg tematyczny : Odkrywam świat wokół mnie

– rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć

– kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, adresem

– kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat

– kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej, poznanie litery „L”, „l”

– poznanie obrazu graficznego liczby 7, doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów

– kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie   położenia przedmiotów wzgl. własnej osoby

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej

Krąg tematyczny : Moja ojczyzna – Polska

– kształtowanie wł. napięcia mięśniowego podczas czynności związanych z pisaniem i   wycinaniem

– wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

– kształtowanie tożsamości narodowej poprzez ukazanie największych miast Polski, sylwetek –

sławnych Polaków, piękna przyrody oraz przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna)

– kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których

słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie)

– kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

– poznanie obrazu graficznego głoski „u” – litery „U”, „u”

– klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium, poznanie obrazu graficznego liczby 8

Krąg tematyczny : Dawniej i dziś

– budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

– rozbudzanie zainteres. światem liter, wyszukiw. wyrazów rozpoczynających się wskazaną  literą

– poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”

– poznanie zapisu liczby „9”, wdrażanie do posługiwania  się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–9

– kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała

Krąg tematyczny : Podróżujemy w dawne czasy

– kształtowanie uczuć patriotycznych

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł, rozwij. umiejętn. oceniania swojego   zachowania

– kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej – poznanie litery „D”, „d”

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab i prostych wyrazów

– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

– wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby

– zapoznanie z graficznym zapisem liczby „0”

– wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

Krąg tematyczny : Nasze rodziny

– wdrażanie do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań

– wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

– kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny

– wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek”

– poznanie obrazu graficznego głoski „y” – litery „Y”, „y”, wdrażanie do globalnego czytania

– kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”

 


Comments are closed

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Wszystkie prawa zastrzeżone. Piotr Tenderowicz 2014